در فهرست زیر تعطیلات رسمی گرجستان در سال 2020 به همراه معادل تاریخ شمسی گنجانده شده

روزهای دیگری نیز وجود که دارای مناسب می باشد ولی در لیست زیر وارد نشده

تعطیلات رسمی گرجستان

نکته مهم:

تاریخ روز عید پاک (مسیحیان ارتودکس) در تقویم متغیر است و هر سال تغییر می کند.هر سال بین 22 مارس (2فروردین) تا 25 آوریل (5 اردیبهشت) تغییر می کند به طوری که اولین یکشنبه بعد از ماه کامل که پس از اعتدال بهاری باشد عید پاک است