وزیر بهداشت گرجستان: اوضاع در مارنئولی و بولنیسی کنترل شده است

| وزیر بهداشت گرجستان: اوضاع در مارنئولی و بولنیسی کنترل شده است |

اکاتیرینه تیکارادزه در تلوزیون پالیترا گفت ۴۰ هزار نفر در دو منطقه مارنئولی و بولنیسی مورد آزمایش، تست و مصاحبه قرار گرفته اند و همه چیز خوب است
تیکارادزه گفت یک هفته طول می کشد تا به جمع بندی کامل در مورد این دو منطقه برسیم