برچسب: چین

آوریل 03
اخبار کوتاه از گرجستان و کرونا

به نقل از ایرسا افراد مقیم در جمهوری آذربایجان باید برای خروج از منزل پیامک درخواست…