برچسب: کرونا

مارس 27
وزیر بهداشت گرجستان: اوضاع در مارنئولی و بولنیسی کنترل شده است

| وزیر بهداشت گرجستان: اوضاع در مارنئولی و بولنیسی کنترل شده است | اکاتیرینه تیکارادزه…